Vad är Reggio Emilia

Att arbeta Reggio Emiliainspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens val, förkunskaper, tankar och teorier är viktiga.

Stor vikt läggs vid den skapande processen och fantasin. Det är inte själva slutprodukten som är det vikigaste utan vägen dit.

Stäng>>
sandbox

De tre pedagogerna i Reggio Emilia

Miljön
För att lättare kunna fånga barnens intresse arbetar vi för att skapa en miljö som barnen blir glada av och som väcker deras fantasi och nyfikenhet. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Alla leksaker och material är hos oss placerade i barnens egen höjd.

Barnen
Barnen stimuleras att skapa och söka sina egna kunskaper, både enskilt och i samspel med andra barn och vuxna. Att lära sig uttrycka sin åsikt och att respektera andras synpunkter är också viktigt. Genom att barnen hjälper varandra utvecklar de självständighet. Barn behöver inte alltid ha hjälp av någon vuxen, men naturligtvis finns vi vuxna alltid i barnens närhet.

Den Vuxne
Tillsammans med barnen ger vi oss ut på kunskapsresor. Vi lyssnar, forskar och iakttar. Om barnet ”kör fast” finns vi där för att hjälpa dem vidare t.ex. genom att ställa de rätta frågorna.

 

Reggio Emilia

1. Vi utgår ifrån barnens egna tankar och idéer och låter det påverka verksamheten.

2. Vi vill uppmuntra barnens naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

3. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, förutom det verbala, genom t.ex. bild musik, rörelse och drama.

4. Vi arbetar i längre och kortare projekt för att ge barnen möjlighet att fördjupa sig i ett ämne.

5. Vi dokumenterar barnens arbete för att vi som pedagoger skall kunna utveckla vårt sätt att arbeta och lära oss hur barnen tänker, för att visa barnen att det de gör är viktigt och tas på allvar och för att ge föräldrarna en förståelse för det vi gör.

6. Vi ser barngruppen som en pedagogisk resurs där man tar ansvar för varandra. Vi strävar efter ett tillåtande klimat där man hjälper varandra och är solidarisk.

7. Vi vill att barnen skall "hitta sig själva" och vågar vara sig själva. Våga ha en åsikt, stå för den och lita på sina erfarenheter.

8. Vi vill attt miljön skall vara estetiskt tilltalande och utvecklande.

9. Vi vill att vi skall ha roligt tillsammans och att barn, föräldrar och personal skall känna stolthet över sin förskola.

10. Vi vill ha ett nära samarbete med föräldrarna.